Activity

  • Nepali thito posted an update 5 months, 1 week ago

    राम्रो मान्छे लाई भगवानले जैले दुख् दिन्छ तर कहिले पनि साथ छोड्दैन ,खरब मान्छे लाई भगवान ले सब थोक दिन्छ तर साथ देदैनन .

    .
    राम्रो मान्छे लाई भगवानले जैले दुख् दिन्छ तर कहिले पनि साथ छोड्दैन ,खरब मान्छे लाई भगवान ले सब थोक दिन्छ तर साथ देदैनन .

    .